عکس های جالب از هیروهای بازی دوتا1و2
پنجشنبه چهاردهم دی ۱۳۹۱ ساعت 9:50 | | نوشته ‌شده به دست امیر غفوری | ( )
  بستن ایتمhttp://s1.picofile.com/file/7606545692/claymore_lg.pngclymore

مقدار پول:http://s2.picofile.com/file/7606546662/gold.png1400

این ایتم به شما 21 دمیج میدهد.

این ایتم با ایتم های زیر ترکیب میشود:

http://s2.picofile.com/file/7606547204/bfury_lg.png    و      http://s2.picofile.com/file/7606547739/invis_sword_lg.png بستن ایتمhttp://s2.picofile.com/file/7606549779/quarterstaff_lg.pngQuarterstaff

مقدار پول:http://s2.picofile.com/file/7606546662/gold.png900

این ایتم به شما 10 دمیج و 10% به شما اتک اسپید میدهد.

این ایتم با ایتم های زیر ترکیب میشود:

http://s2.picofile.com/file/7606553010/force_staff_lg.png   و   http://s2.picofile.com/file/7606547739/invis_sword_lg.png    و   http://s2.picofile.com/file/7606553331/butterfly_lg.png     و    http://s2.picofile.com/file/7606553545/oblivion_staff_lg.png


 بستن ایتمhttp://s1.picofile.com/file/7606553973/broadsword_lg.pngbroadsword

مقدار پول:http://s2.picofile.com/file/7606546662/gold.png1200

این ایتم به شما 18 دمیج میده.

این ایتم با ایتم های زیر ترکیب میشود:

http://s2.picofile.com/file/7606564187/blade_mail_lg.png    و    http://s2.picofile.com/file/7606547204/bfury_lg.png    و    http://s2.picofile.com/file/7606564515/lesser_crit_lg.png


بستن ایتم http://s2.picofile.com/file/7606565692/stout_shield_lg.pngstout shield

مقدار پول:http://s2.picofile.com/file/7606546662/gold.png250

این آیتم باعث میشود به احتمال 60% اتک کمتری بخورید.این میزان کاهش اتک برای هیرو های range(دور زن) 10 عدد و برای هیرو های melee(نزدیک زن) 20 عدد است.

این ایتم با ایتم زیر ترکیب میشود:


http://s2.picofile.com/file/7606565692/stout_shield_lg.png     و    http://s3.picofile.com/file/7606568381/vanguard_lg.png


  بستن ایتم http://s3.picofile.com/file/7606570856/helm_of_iron_will_lg.png helm of iron will

مقدار پول:http://s2.picofile.com/file/7606546662/gold.png950

این ایتم به شما 9 آرمور اضافه میکند و به شما hp regeneration 3 میدهد.

این ایتم با ایتم های زیر تر کیب میشود:

http://s2.picofile.com/file/7606573224/helm_of_the_dominator_lg.png    و    http://s2.picofile.com/file/7606573652/armlet_lg.png    و    http://s2.picofile.com/file/7606574187/veil_of_discord_lg.png


بستن ایتم http://s3.picofile.com/file/7606574836/chainmail_lg.png chainmail

مقدار پول:http://s2.picofile.com/file/7606546662/gold.png500

این ایتم به شما 5 آرمور اضافه میکند.

این ایتم با ایتم های زیر ترکیب میشود:

http://s2.picofile.com/file/7606576876/assault_lg.png    و    http://s2.picofile.com/file/7606564187/blade_mail_lg.png    و    http://s1.picofile.com/file/7606577953/buckler_lg.png    و    http://s3.picofile.com/file/7606578595/medallion_of_courage_lg.pngبستن ایتم http://s1.picofile.com/file/7606579137/blades_of_attack_lg.png blade of attack

مقدار پول:http://s2.picofile.com/file/7606546662/gold.png450

این ایتم به شما 9 دمیج اضافه میکند.

این ایتم با ایتم های زیر ترکیب میشود:

http://s2.picofile.com/file/7606573652/armlet_lg.png    و    http://s2.picofile.com/file/7606564515/lesser_crit_lg.png    و    http://s3.picofile.com/file/7606580642/phase_boots_lg.png


بستن ایتم http://s2.picofile.com/file/7606581826/quelling_blade_lg.png Quelling_blade

مقدار پول:http://s2.picofile.com/file/7606546662/gold.png225

پسیو:با استفاده از این آیتم هنگام زدن کریپ ها برای هیرو های melee(نزدیک زن) 32% امتیاز دمیج و برای هیرو های range(دور زن) 12% امتیاز دمیج خواهید داشت.
اکتیو:می توانید درخت ها را قطع کنید.فاصله زمانی بین قطع هر درخت 5 ثانیه است.

این آیتم با آیتم دیگری ترکیب نمی شود.


بستن ایتمhttp://s3.picofile.com/file/7606583331/ring_of_protection_lg.pngring of protection

مقدار پول:http://s2.picofile.com/file/7606546662/gold.png175

این ایتم به شما 2 آرمور اضافه میکند.

این ایتم با ایتم های زیر ترکیب میشود:

http://s1.picofile.com/file/7606584622/ring_of_basilius_lg.png    و    http://s2.picofile.com/file/7606584729/tranquil_boots_lg.png


بستن ایتمhttp://s3.picofile.com/file/7606585585/ultimate_orb_lg.png ultimate orb

مقدار پول:http://s2.picofile.com/file/7606546662/gold.png2100

این آیتم به تمام Attributes شما 10 تا اضافه می کند.

این آیتم با آیتم های زیر ترکیب می شود:

http://s3.picofile.com/file/7606586662/skadi_lg.png    و   http://s3.picofile.com/file/7606586876/sheepstick_lg.png    و    http://s3.picofile.com/file/7606587418/sphere_lg.png    و    http://s3.picofile.com/file/7606587846/manta_lg.png


بستن ایتم http://s3.picofile.com/file/7606588595/staff_of_wizardry_lg.png staff of wizardry

مقدار پول:http://s2.picofile.com/file/7606546662/gold.png1000

این آیتم به شما 10 اینتلجنس اضافه می کند.
این آیتم قابل جمع آوری نسیت.

این آیتم با آیتم های زیر ترکیب می شود:


http://s3.picofile.com/file/7606591177/ultimate_scepter_lg.png   و   http://s2.picofile.com/file/7606591498/dagon_lg.png   و   http://s2.picofile.com/file/7606591826/cyclone_lg.png   و   http://s2.picofile.com/file/7606553010/force_staff_lg.png   و   http://s3.picofile.com/file/7606592896/necronomicon_lg.png   و   http://s1.picofile.com/file/7606593331/rod_of_atos_lg.png


  بستن ایتمhttp://s1.picofile.com/file/7606595913/blade_of_alacrity_lg.png blade of alacrity

مقدار پول:http://s2.picofile.com/file/7606546662/gold.png1000

این آیتم به شما 10 اگیلیتی اضافه می کند.
این آیتم قابل جمع آوری نیست.


این آیتم با آیتم های زیر ترکیب می شود:

http://s3.picofile.com/file/7606591177/ultimate_scepter_lg.png   و   http://s2.picofile.com/file/7606597632/yasha_lg.png   و   http://s2.picofile.com/file/7606598274/diffusal_blade_lg.png


بستن ایتمhttp://s2.picofile.com/file/7606599779/ogre_axe_lg.png ogre axe

مقدار پول:http://s2.picofile.com/file/7606546662/gold.png1000

این آیتم 10 استرنج به شما اضافه می کند.

این آیتم قابل جمع آوری نیست.


این آیتم با آیتم های زیر ترکیب می شود:

http://s3.picofile.com/file/7606591177/ultimate_scepter_lg.png   و   http://s3.picofile.com/file/7606601070/black_king_bar_lg.png   و   http://s2.picofile.com/file/7606601612/sange_lg.png


بستن ایتم http://s1.picofile.com/file/7606608167/boots_of_elves_lg.png boots of elvenskin

مقدار پول:http://s2.picofile.com/file/7606546662/gold.png450

این آیتم 6 اگیلیتی به شما اضافه می کند.

این آیتم قابل جمع آوری نیست.این آیتم با آیتم های زیر ترکیب می شود:


http://s2.picofile.com/file/7606609565/power_treads_lg.png       و      http://s2.picofile.com/file/7606597632/yasha_lg.png


بستن ایتمhttp://s3.picofile.com/file/7606609886/belt_of_strength_lg.png belt of strength

مقدار پول:http://s2.picofile.com/file/7606546662/gold.png450

این آیتم 3 استرنج به شما اضافه می کند.

این آیتم قابل جمع آوری نیست.


این آیتم با آیتم های زیر ترکیب می شود:


http://s2.picofile.com/file/7606609565/power_treads_lg.png    و    http://s2.picofile.com/file/7606611826/basher_lg.png   و   http://s2.picofile.com/file/7606601612/sange_lg.png    و   http://s3.picofile.com/file/7606592896/necronomicon_lg.png


بستن ایتمhttp://s2.picofile.com/file/7606615478/circlet_lg.png circlet

مقدار پول:http://s2.picofile.com/file/7606546662/gold.png185

این آیتم به تمام Attributes های شما 2 عدد اضافه میکند.

این آیتم قابل جمع آوری نیست.


این آیتم با آیتم های زیر ترکیب می شود:

http://s1.picofile.com/file/7606618274/bracer_lg.png       و          http://s3.picofile.com/file/7606619886/wraith_band_lg.png  و            http://s2.picofile.com/file/7606622896/null_talisman_lg.png


  


   
آخرین عناوین مطالب